Vanaf het voorjaar van 2024 rijdt de huidige tramlijn 19 vanaf halte station Delft door naar de campus van de TU Delft. In 2023 vinden er werkzaamheden aan de trambaan plaats.

Het project

Op de TU-Campus vinden veel onderzoeksactiviteiten plaats. De nieuwe trams in Delft geven op de bestaande trambaan teveel trillingen en elektromagnetische straling af, waardoor de onderzoeksactiviteiten verstoord worden. De huidige tramlijn op de campus van de TU Delft voldoet daarmee niet meer aan de huidige eisen. Daarom vernieuwen we de trambaan en bouwen we een nieuwe halte in de Van den Broekweg. Deze halte komt in de buurt van X, het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft en vormt het nieuwe eind- en keerpunt van tramlijn 19. Met deze nieuwe halte blijven er op Campus-Zuid voldoende vestigingsmogelijkheden voor hoogwaardige onderzoeksvoorzieningen.

Om trillingen en elektromagnetische straling van de tramlijn te voorkomen, isoleren we de nieuwe trambaan op de campus beter en plaatsen de bovenleidingsmasten dichter bij elkaar. Samen met de TU Delft werkten we afgelopen jaren aan nieuw systeem: een nieuw en zwaarder elektromagnetisch reductiesysteem. Dit systeem voorkomt, samen met de isolatie en kortere afstand tussen de bovenleidingsmasten, verstoring van de onderzoeksactiviteiten op de campus. Om dit nieuwe systeem aan te leggen verwijderen we de bestaande tramlijn vanaf halte TU Aula tot halte Berlageweg en leggen we deze opnieuw aan.

 

Eén van de tramhaltes langs tramlijn 19

Haltes

Tramlijn 19 heeft straks zes nieuwe haltes na Delft Station:

 • Zuidpoort
 • Julianalaan
 • Aula (op TU Campus)
 • Mekelpark (op TU Campus)
 • Berlageweg (op TU Campus)
 • Schoemakerstraat (op TU Campus)
De route van tramlijn 19 met de haltes

De route van tramlijn 19 met de haltes

Planning

We leggen de nieuwe tramlijn aan in 2023, naar verwachting rijdt de tram in het voorjaar van 2024 volgens dienstregeling naar de nieuwe eindhalte Schoemakerstraat.

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

 • Voorjaar 2023: aanvragen omgevingsvergunning, afsluiten contract met aannemer, uitwerken planning en ontwerp, voorbereidende werkzaamheden
 • Voorjaar 2023 (zwaartepunt van 27-30 april en van 5-7 mei 2023): Sloop bestaande trambaan tussen de Jaffalaan en de Van den Broekweg
 • Voorjaar-zomer 2023: Bouw nieuwe trambaan en aanbrengen bovenleiding (Jaffalaan-Van den Broekweg)
 • Voorjaar-zomer 2023: Aanbrengen bovenleiding station Delft tot Jaffalaan
 • Voorjaar-najaar 2023: Voorbereidende werkzaamheden en aanleg keervoorziening (tailtrack) en herinrichting Van den Broekweg
 • Najaar 2023-voorjaar 2024: testen en proefrijden
 • Voorjaar 2024: Start dienstregeling

*Planning is op dit moment niet actueel. Zodra er een nieuwe planning bekend is, zal bovenstaande planning geactualiseerd worden. Voor meer informatie: zie het nieuwsbericht van 1 september 2023.

Bereikbaarheid

De TU Delft Campus-Zuid blijft na ingebruikname van de tramlijn bereikbaar met het openbaar vervoer: de bestaande buslijnen van RET en EBS blijven bestaan. Tijdens de werkzaamheden worden de buslijnen omgeleid via de Rotterdamseweg of de Schoemakerstraat.

Dit project voert MRDH uit in nauwe samenwerking met:

    

1 september 2023 || Tramlijn 19: werkzaamheden Mekelweg tijdelijk stilgelegd

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) legt op dit moment een nieuwe trambaan, halte en keervoorziening aan voor tramlijn 19 in Delft. Vanwege twee tegenvallers – een leveringsfout van een kabel en het lastig kunnen vinden van een leverancier voor een speciaal betonmengsel -  zijn de werkzaamheden op de Mekelweg tijdelijk stilgelegd. Hierdoor schuift de geplande ingebruikname van de tramlijn in het voorjaar van 2024 naar achter. De werkzaamheden aan de halte en de keervoorziening op de Van den Broekweg gaan wel door.

Leveringsfout compensatiekabel

De trambaan wordt voorzien van een elektromagnetisch reductiesysteem (EMRS), waardoor de onderzoeksactiviteiten op de TU Delft-campus niet verstoord worden door trillingen of elektromagnetische straling bij het passeren van een tram. Een belangrijk onderdeel voor dit systeem is een compensatiekabel, die vanwege unieke specificaties en een lange levertijd al vroeg in het project is besteld. Een compensatiekabel ligt onder het spoor en zorgt ervoor dat het magnetische veld dat ontstaat als de tram voorbij rijdt wordt afgevangen. Bij de recente levering is echter gebleken dat de geproduceerde kabel op enkele cruciale aspecten afwijkt van de specificaties waarop het ontwerp van het EMRS is gebaseerd. 

Vezelversterkt beton 

Naast het gebruik van een specialistische kabel is er voor het EMRS een speciaal betonmengsel (vezelversterkt beton) nodig. Door de unieke samenstelling van dit beton kostte het veel tijd om een leverancier te vinden. Inmiddels is er een leverancier gevonden, in het najaar wordt duidelijk of de productie van het beton kan starten. 

Onderzoek naar consequenties

Het gebruik van een andere kabel dan voorgeschreven kan consequenties hebben voor het ontwerp van de trambaan. Om te voorkomen dat werkzaamheden op een andere manier - en daarmee opnieuw - uitgevoerd moeten worden, is besloten de huidige werkzaamheden te stoppen tot er meer duidelijkheid is.

De projectorganisatie moet beoordelen of de geleverde kabel ook geschikt is voor het EMRS of dat er een andere kabel geleverd kan worden die wel aan de EMRS-eisen voldoet. Als dat niet mogelijk is, wordt onderzocht welke aanpassingen in het ontwerp van het EMRS nodig zijn op basis van wel beschikbare kabels.

Planning nog onduidelijk

Pas als er duidelijkheid is over de kabel en de levering van het vezelversterkt beton, kan de vervolgplanning worden bepaald. Het vervolg van de werkzaamheden hangt af van de levertijden van leveranciers en de beschikbare tijd van de betrokken adviseurs, aannemers en onderaannemers. Hoewel een exact tijdspad nog niet duidelijk is, is wel zeker dat de ingebruikname van de tramlijn, eerder voorzien in het voorjaar van 2024, opschuift. De bereikbaarheid van de TU Delft-campus blijft gegarandeerd: de bussen blijven rijden tot de ingebruikname van de tram. 

Werkzaamheden Van den Broekweg gaan wel door

Op de Van den Broekweg werkt de projectorganisatie aan de aanleg van een halte en een keervoorziening voor de trams. Omdat het EMRS-systeem alleen op de Mekelweg wordt toegepast, kunnen de werkzaamheden voor de halte en keervoorziening wel doorgaan. Tot eind van het jaar worden de sporen en wissels in de Van den Broekweg aangebracht. Ook legt de projectorganisatie een tijdelijke bushalte aan  op de Christian Huygensweg, zodat de bussen binnen enkele weken weer nabij de Aula van de TU Delft kunnen stoppen.

 

5 juli 2023 || Aanbrengen bovenleiding Westvest-Jaffalaan

Tussen de Westvest en de Jaffalaan (ter hoogte van begraafplaats) ligt de trambaan al, maar de bovenleiding ontbreekt nog. Om de bovenleiding te kunnen installeren, komen er op een aantal plaatsen bovenleidingsmasten. Dit zijn buizen die we met een mobiele kraan aanbrengen in de grond (boren). In deze buizen plaatsen we later de uiteindelijke masten. Om de bovenleidingsdraden daadwerkelijk op te kunnen hangen, is naast een mast ook een ophangvoorziening nodig. Zodra de bovenleidingsmasten en zogenaamde uithangers gereed zijn, hangen we de bovenleidingsdraden op. We voeren deze werkzaamheden in principe overdag (07.00-17.00 uur) uit tussen juli en eind augustus 2023.

Hinder voor omwonenden

Per mast zijn we circa een uur aan het werk, daarna schuiven we op naar de volgende mast. We verwachten dat u als omwonende weinig hinder van deze werkzaamheden heeft.

Ter plaatse van de bushalte Zuidpoort en de Sebastiaansbrug is het vanwege het vele (vaar)verkeer niet mogelijk om de werkzaamheden veilig overdag uit te voeren. Daarom werken we op deze locaties ’s nachts. We hangen in de volgende nachten de uithangers, klemmen en bovenleidingsdraden op:

 • Maandag 10 op dinsdag 11 juli 2023: locatie Zuidwal;
 • Maandag 10 tot en met vrijdag 15 juli: locaties Zuidpoort en Sebastiaansbrug;
 • Maandag 17 juli tot en met vrijdag 28 juli: van Zuidwal tot Jaffalaan;
 • Woensdagavond 19 juli 2023 – maandagochtend 31 juli: van Westvest tot aan de Sebastiaansbrug;
 • Maandag 28 op dinsdag 29 augustus 2023: Locatie Sebastiaansbrug.

Deze werkzaamheden veroorzaken weinig tot geen geluidhinder voor de omgeving.

Hinder voor weggebruikers

Alle werkzaamheden vinden plaats op de bus-/trambaan. Als automobilist, fietser of voetganger ondervindt u geen hinder van de werkzaamheden. Bussen leiden we tijdens de werkzaamheden om de werkzaamheden heen met hulp van verkeersregelaars. 

Omwonenden ontvingen deze informatie eerder deze week per brief.

 

17 april 2023 || Bewonersbrief sloopwerkzaamheden en inrichten werkterreinen

Later deze maand starten de werkzaamheden voor het vernieuwen van tramlijn 19 op de Mekelweg.

Voorbereidende werkzaamheden: 24-26 april 2023

Van maandag 24 tot en met woensdag 26 april voert aannemer Couwenbergh voorbereidende werkzaamheden uit. Tijdens deze dagen zetten we het werkterrein af met bouwhekken en verwijderen we tijdelijk de bestaande halte-inrichting van alle haltes op de campus. Deze werkzaamheden voeren we uit met vrachtwagens voorzien van kraan en met kleine kranen. We verwachten weinig hinder voor de directe omgeving.

Sloopwerkzaamheden: 27-30 april en 5-7 mei 2023

Voordat we kunnen starten met de bouw van de nieuwe trambaan, verwijderen we de bestaande trambaan in drie stappen. Eerst frezen we de asfaltlaag weg. Vervolgens prikken we eerst de bovenste betonlaag met daarin de rails, en daarna de onderste betonlaag stuk. Vrijkomend puin voeren we direct af per vrachtwagen. Als bewoner van de campus of direct omwonende van het TU-terrein zul je hinder ervaren van de sloopwerkzaamheden in de vorm van trillingen en geluid. De sloopwerkzaamheden starten in het midden van de Mekelweg. In het eerste weekend verwachten we de trambaan tussen Aula en de Berlagestraat te verwijderen. In het tweede weekend volgen de delen Jaffalaan-Aula en Berlagestraat-Van den Broekweg.

Bewonersbrief

Bewoners op de campus en omwonenden van het project ontvingen vorige week een bewonersbrief met informatie over de werkzaamheden. In deze brief vind je meer informatie over de werkzaamheden, hinder, maatregelen en werktijden.

 

7 april 2023 || Aanleg eind- en keerpunt Van den Broekweg start later dan gepland

Deze week is er een kapvergunning verleend voor het verwijderen van een deel van het groen in de Van den Broekweg. Omdat het broedseizoen inmiddels is begonnen, kunnen we in de Van den Broekweg niet starten met de aanleg van het eind- en keerpunt. We wachten met de aanleg van dit eind- en keerpunt tot het broedseizoen voorbij is, wel treffen we alvast de eerste voorbereidingen. Dit heeft helaas gevolgen voor de planning: de testfase schuift naar verwachting op tot in het najaar. We verwachten dat reizigers in het voorjaar van 2024 met de tram naar naar de campus van de TU kunnen reizen. 

 

10 maart 2023 || MRDH voornemens bouw tramlijn 19 te gunnen aan Dura Vermeer

Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil de aanleg van tramlijn 19 gunnen aan Dura Vermeer Deze aannemer wordt verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe tramlijn tussen de Jaffalaan en de Van den Broekweg. Aannemer Couwenbergh is verantwoordelijk voor de sloop van de bestaande tramlijn. Tramlijn 19 rijdt naar verwachting vanaf eind 2023 door naar de nieuwe halte Schoemakerstraat.

Dinsdag 7 maart is het voornemen tot gunning gedeeld met de aannemers die deelnamen aan het aanbestedingsproces. Er volgt een wettelijke rechtsbeschermingstermijn van drie weken, waarin de verliezende aannemers bezwaar kunnen indienen tegen het voorgenomen besluit. Als er geen officiële reacties komen, wordt het project op 28 maart definitief gegund en start de voorbereiding op de uitvoering.

 

Nieuw ontwerp voorkomt trillingen en elektromagnetische straling

Om trillingen en elektromagnetische straling van de tramlijn te voorkomen, wordt de nieuwe trambaan op de campus beter geïsoleerd. Ook worden de bovenleidingsmasten dichter bij elkaar geplaatst. Samen met de TU Delft werkte MRDH afgelopen jaren aan nieuw systeem: een nieuw en zwaarder elektromagnetisch reductiesysteem. Dit systeem voorkomt, samen met de isolatie en kortere afstand tussen de bovenleidingsmasten, verstoring van de onderzoeksactiviteiten op de campus. Om dit nieuwe systeem aan te leggen wordt de bestaande trambaan vanaf halte TU Aula tot en met halte Berlageweg verwijderd en opnieuw aangelegd.

 

Planning

Het verwijderen van de bestaande tramlijn tussen de Jaffalaan en de Van den Broekweg start in de week van 24 april, net als de aanleg van de eindhalte en keervoorziening. Aansluitend vindt de bouw van de nieuwe trambaan en het aanbrengen van de bovenleiding plaats. In het najaar vindt een testperiode plaats, zodat de tram vanaf eind 2023 kan doorrijden vanaf station Delft naar de halte Schoemakerstraat.