Het project

Op de TU-Campus vinden veel onderzoeksactiviteiten plaats. De nieuwe trams in Delft geven op de bestaande trambaan teveel trillingen en elektromagnetische straling af, waardoor de onderzoeksactiviteiten verstoord worden. De huidige tramlijn op de campus van de TU Delft voldoet daarmee niet meer aan de huidige eisen. Daarom vernieuwen we de trambaan en bouwen we een nieuwe halte in de Van den Broekweg. Deze halte komt in de buurt van X, het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft en vormt het nieuwe eind- en keerpunt van tramlijn 19. Met deze nieuwe halte blijven er op Campus-Zuid voldoende vestigingsmogelijkheden voor hoogwaardige onderzoeksvoorzieningen.

Om trillingen en elektromagnetische straling van de tramlijn te voorkomen, isoleren we de nieuwe trambaan op de campus beter en plaatsen de bovenleidingsmasten dichter bij elkaar. Samen met de TU Delft werkten we afgelopen jaren aan nieuw systeem: een nieuw en zwaarder elektromagnetisch reductiesysteem. Dit systeem voorkomt, samen met de isolatie en kortere afstand tussen de bovenleidingsmasten, verstoring van de onderzoeksactiviteiten op de campus. Om dit nieuwe systeem aan te leggen verwijderen we de bestaande tramlijn vanaf halte TU Aula tot halte Berlageweg en leggen we deze opnieuw aan.

 

Tramlin 19 rijdt over de campus van de TU Delft

Haltes

Tramlijn 19 heeft straks zes nieuwe haltes na Delft Station:

 • Zuidpoort
 • Julianalaan
 • Aula (op TU Campus)
 • Mekelpark (op TU Campus)
 • Berlageweg (op TU Campus)
 • Schoemakerstraat (op TU Campus)
De route van tramlijn 19 met de haltes

De route van tramlijn 19 met de haltes (schematisch)

Planning

Begin 2024 Opstart werkzaamheden op de Mekelweg
Augustus 2024 (start academisch jaar) Bussen doen halte Aula weer aan
Eind 2024 Bouw- en aanlegactiviteiten afgerond
Begin 2025 Bussen rijden weer via reguliere concessieroute
Begin 2025 Start testen van de trambaan en alle bijbehorende technische installaties
Zomer 2025 Start opleiden trampersoneel op nieuwe tracé
Tweede helft 2025 Start dienstregeling tramlijn 19

 

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de TU Delft Campus blijft gedurende de bouwactiviteiten gegarandeerd; de huidige routes via de Rotterdamseweg en Schoenmakerstraat blijven in gebruik en bij de start van het academisch jaar 2024-2025 wordt de tijdelijke bushalte in de Christiaan Huygensweg nabij de Aula in gebruik genomen. Deze blijft in gebruik totdat de bussen weer helemaal door het Mekelpark kunnen rijden. De TU Delft Campus-Zuid blijft ook na ingebruikname van de tramlijn bereikbaar met het openbaar vervoer: de bestaande buslijnen van RET en EBS blijven bestaan.

Dit project voert MRDH uit in nauwe samenwerking met:

16 februari 2024 || Tramlijn 19 tweede helft 2025 naar TU Delft Campus

Er is een nieuwe planning voor de werkzaamheden aan tramlijn 19 op de TU Delft Campus. Met alle partijen is afgelopen weken gewerkt aan een nieuwe planning voor het vervolg van de werkzaamheden nadat deze in 2023 werden stilgelegd. Een leveringsfout van een kabel en het lastig kunnen vinden van een leverancier voor een speciaal betonmengsel waren daarvan de oorzaak. Voor beide tegenvallers is inmiddels een oplossing gevonden.  De nieuwe planning is nu klaar en de eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De tramlijn zal in de tweede helft van 2025 na station Delft doorrijden naar TU Delft Campus. 

Bij het maken van de planning is rekening gehouden met tentamen- en examenactiviteiten van de TU Delft en met de beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde spoor- en civiele ploegen als gevolg van de grote opgave aan het Nederlandse spoornetwerk in 2024.

Werkzaamheden en testactiviteiten

Er is vanaf nu ongeveer een jaar nodig om de hele trambaan aan te leggen. In het voorjaar en de zomer van 2025 worden vervolgens alle installaties uitvoerig getest en wordt trampersoneel opgeleid. Dit zogenaamde test- en proefbedrijf duurt circa een half jaar. Aansluitend kan tramlijn 19 in de tweede helft van 2025 in gebruik worden genomen. Over het exacte moment waarop de trams volgens dienstregeling rijden, wordt nog overlegd met de vervoerder.

Bereikbaarheid campus

De TU Delft Campus blijft bereikbaar tijdens de werkzaamheden: voor de start van het nieuwe academische jaar wordt de tijdelijke bushalte in de Christiaan Huygensweg nabij de Aula in gebruik genomen. Na afronding van alle werkzaamheden aan de trambaan in het Mekelpark kunnen de bussen weer hun normale route gaan rijden.
 

15 december 2023 || Oplossingen compensatiekabel en betonmengsel binnen ontwerp

Begin september werd de aanleg van tramlijn op de Mekelweg tijdelijk stilgelegd vanwege twee tegenvallers: een leveringsfout van een kabel en het lastig kunnen vinden van een leverancier voor een speciaal betonmengsel. Inmiddels is er zowel een alternatieve kabel als een leverancier voor het betonmengsel gevonden. Met deze oplossingen hoeft het huidige ontwerp van de trambaan niet te worden aangepast. Komende periode wordt samen met de leveranciers en de aannemers een nieuwe planning opgesteld voor het vervolgen van de werkzaamheden. In deze planning houden wordt rekening gehouden met onder andere de winterperiode (waarin niet alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden) en de beschikbare capaciteit van alle betrokken partijen. Zodra de planning is gemaakt, volgt een nieuwe update.

Compensatiekabel

Een belangrijk onderdeel van het elektromagnetisch reductiesysteem (EMrs, het systeem dat voorkomt dat onderzoeksactiviteiten op de TU Delft Campus verstoord worden door magnetische straling van de tram) is een compensatiekabel. Bij de levering van de compensatiekabel bleek dat deze op enkele cruciale aspecten afweek van de specificaties in het EMrs-ontwerp en daarmee niet geschikt is. Afgelopen periode zijn verschillende alternatieve compensatiekabels getoetst en is inmiddels een kabel gevonden die voldoet aan de gestelde eisen. Deze kabel wordt besteld en zo spoedig mogelijk geleverd.

Vezelversterkt beton

Naast het gebruik van de compensatiekabel is er een speciaal betonmengsel nodig voor een trillingsarme trambaan. Afgelopen periode vonden er verschillende kwaliteitstests plaats van dit betonmengsel. Deze tests zijn geslaagd. Er worden nu contracten afgesloten met de leverancier van dit betonmengsel.

Werkzaamheden Van den Broekweg verlopen volgens planning

De werkzaamheden op de Van den Broekweg gingen afgelopen periode door. Dit was mogelijk, omdat het EMrs alleen op de Mekelweg wordt toegepast. Op dit moment worden het wissel en de sporen gemonteerd, waarna er - afhankelijk van de weersomstandigheden - nog dit jaar beton wordt gestort. Volgend jaar werken we in de Van den Broekweg verder aan de afwerking van het spoor, brengen we bovenleiding aan en bouwen de halte.

 

 

1 september 2023 || Tramlijn 19: werkzaamheden Mekelweg tijdelijk stilgelegd

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) legt op dit moment een nieuwe trambaan, halte en keervoorziening aan voor tramlijn 19 in Delft. Vanwege twee tegenvallers – een leveringsfout van een kabel en het lastig kunnen vinden van een leverancier voor een speciaal betonmengsel -  zijn de werkzaamheden op de Mekelweg tijdelijk stilgelegd. Hierdoor schuift de geplande ingebruikname van de tramlijn in het voorjaar van 2024 naar achter. De werkzaamheden aan de halte en de keervoorziening op de Van den Broekweg gaan wel door.

Leveringsfout compensatiekabel

De trambaan wordt voorzien van een elektromagnetisch reductiesysteem (EMRS), waardoor de onderzoeksactiviteiten op de TU Delft-campus niet verstoord worden door trillingen of elektromagnetische straling bij het passeren van een tram. Een belangrijk onderdeel voor dit systeem is een compensatiekabel, die vanwege unieke specificaties en een lange levertijd al vroeg in het project is besteld. Een compensatiekabel ligt onder het spoor en zorgt ervoor dat het magnetische veld dat ontstaat als de tram voorbij rijdt wordt afgevangen. Bij de recente levering is echter gebleken dat de geproduceerde kabel op enkele cruciale aspecten afwijkt van de specificaties waarop het ontwerp van het EMRS is gebaseerd. 

Vezelversterkt beton 

Naast het gebruik van een specialistische kabel is er voor het EMRS een speciaal betonmengsel (vezelversterkt beton) nodig. Door de unieke samenstelling van dit beton kostte het veel tijd om een leverancier te vinden. Inmiddels is er een leverancier gevonden, in het najaar wordt duidelijk of de productie van het beton kan starten. 

Onderzoek naar consequenties

Het gebruik van een andere kabel dan voorgeschreven kan consequenties hebben voor het ontwerp van de trambaan. Om te voorkomen dat werkzaamheden op een andere manier - en daarmee opnieuw - uitgevoerd moeten worden, is besloten de huidige werkzaamheden te stoppen tot er meer duidelijkheid is.

De projectorganisatie moet beoordelen of de geleverde kabel ook geschikt is voor het EMRS of dat er een andere kabel geleverd kan worden die wel aan de EMRS-eisen voldoet. Als dat niet mogelijk is, wordt onderzocht welke aanpassingen in het ontwerp van het EMRS nodig zijn op basis van wel beschikbare kabels.

Planning nog onduidelijk

Pas als er duidelijkheid is over de kabel en de levering van het vezelversterkt beton, kan de vervolgplanning worden bepaald. Het vervolg van de werkzaamheden hangt af van de levertijden van leveranciers en de beschikbare tijd van de betrokken adviseurs, aannemers en onderaannemers. Hoewel een exact tijdspad nog niet duidelijk is, is wel zeker dat de ingebruikname van de tramlijn, eerder voorzien in het voorjaar van 2024, opschuift. De bereikbaarheid van de TU Delft-campus blijft gegarandeerd: de bussen blijven rijden tot de ingebruikname van de tram. 

Werkzaamheden Van den Broekweg gaan wel door

Op de Van den Broekweg werkt de projectorganisatie aan de aanleg van een halte en een keervoorziening voor de trams. Omdat het EMRS-systeem alleen op de Mekelweg wordt toegepast, kunnen de werkzaamheden voor de halte en keervoorziening wel doorgaan. Tot eind van het jaar worden de sporen en wissels in de Van den Broekweg aangebracht. Ook legt de projectorganisatie een tijdelijke bushalte aan  op de Christian Huygensweg, zodat de bussen binnen enkele weken weer nabij de Aula van de TU Delft kunnen stoppen.

5 juli 2023 || Aanbrengen bovenleiding Westvest-Jaffalaan

Tussen de Westvest en de Jaffalaan (ter hoogte van begraafplaats) ligt de trambaan al, maar de bovenleiding ontbreekt nog. Om de bovenleiding te kunnen installeren, komen er op een aantal plaatsen bovenleidingsmasten. Dit zijn buizen die we met een mobiele kraan aanbrengen in de grond (boren). In deze buizen plaatsen we later de uiteindelijke masten. Om de bovenleidingsdraden daadwerkelijk op te kunnen hangen, is naast een mast ook een ophangvoorziening nodig. Zodra de bovenleidingsmasten en zogenaamde uithangers gereed zijn, hangen we de bovenleidingsdraden op. We voeren deze werkzaamheden in principe overdag (07.00-17.00 uur) uit tussen juli en eind augustus 2023.

Hinder voor omwonenden

Per mast zijn we circa een uur aan het werk, daarna schuiven we op naar de volgende mast. We verwachten dat u als omwonende weinig hinder van deze werkzaamheden heeft.

Ter plaatse van de bushalte Zuidpoort en de Sebastiaansbrug is het vanwege het vele (vaar)verkeer niet mogelijk om de werkzaamheden veilig overdag uit te voeren. Daarom werken we op deze locaties ’s nachts. We hangen in de volgende nachten de uithangers, klemmen en bovenleidingsdraden op:

 • Maandag 10 op dinsdag 11 juli 2023: locatie Zuidwal;
 • Maandag 10 tot en met vrijdag 15 juli: locaties Zuidpoort en Sebastiaansbrug;
 • Maandag 17 juli tot en met vrijdag 28 juli: van Zuidwal tot Jaffalaan;
 • Woensdagavond 19 juli 2023 – maandagochtend 31 juli: van Westvest tot aan de Sebastiaansbrug;
 • Maandag 28 op dinsdag 29 augustus 2023: Locatie Sebastiaansbrug.

Deze werkzaamheden veroorzaken weinig tot geen geluidhinder voor de omgeving.

Hinder voor weggebruikers

Alle werkzaamheden vinden plaats op de bus-/trambaan. Als automobilist, fietser of voetganger ondervindt u geen hinder van de werkzaamheden. Bussen leiden we tijdens de werkzaamheden om de werkzaamheden heen met hulp van verkeersregelaars. 

Omwonenden ontvingen deze informatie eerder deze week per brief.

17 april 2023 || Bewonersbrief sloopwerkzaamheden en inrichten werkterreinen

Later deze maand starten de werkzaamheden voor het vernieuwen van tramlijn 19 op de Mekelweg.

Voorbereidende werkzaamheden: 24-26 april 2023: Van maandag 24 tot en met woensdag 26 april voert aannemer Couwenbergh voorbereidende werkzaamheden uit. Tijdens deze dagen zetten we het werkterrein af met bouwhekken en verwijderen we tijdelijk de bestaande halte-inrichting van alle haltes op de campus. Deze werkzaamheden voeren we uit met vrachtwagens voorzien van kraan en met kleine kranen. We verwachten weinig hinder voor de directe omgeving.


Sloopwerkzaamheden: 27-30 april en 5-7 mei 2023: Voordat we kunnen starten met de bouw van de nieuwe trambaan, verwijderen we de bestaande trambaan in drie stappen. Eerst frezen we de asfaltlaag weg. Vervolgens prikken we eerst de bovenste betonlaag met daarin de rails, en daarna de onderste betonlaag stuk. Vrijkomend puin voeren we direct af per vrachtwagen. Als bewoner van de campus of direct omwonende van het TU-terrein zul je hinder ervaren van de sloopwerkzaamheden in de vorm van trillingen en geluid. De sloopwerkzaamheden starten in het midden van de Mekelweg. In het eerste weekend verwachten we de trambaan tussen Aula en de Berlagestraat te verwijderen. In het tweede weekend volgen de delen Jaffalaan-Aula en Berlagestraat-Van den Broekweg.

Bewonersbrief

Bewoners op de campus en omwonenden van het project ontvingen vorige week een bewonersbrief met informatie over de werkzaamheden. In deze brief vind je meer informatie over de werkzaamheden, hinder, maatregelen en werktijden.

7 april 2023 || Aanleg eind- en keerpunt Van den Broekweg start later dan gepland

Deze week is er een kapvergunning verleend voor het verwijderen van een deel van het groen in de Van den Broekweg. Omdat het broedseizoen inmiddels is begonnen, kunnen we in de Van den Broekweg niet starten met de aanleg van het eind- en keerpunt. We wachten met de aanleg van dit eind- en keerpunt tot het broedseizoen voorbij is, wel treffen we alvast de eerste voorbereidingen. Dit heeft helaas gevolgen voor de planning: de testfase schuift naar verwachting op tot in het najaar. We verwachten dat reizigers in het voorjaar van 2024 met de tram naar naar de campus van de TU kunnen reizen. 

10 maart 2023 || MRDH voornemens bouw tramlijn 19 te gunnen aan Dura Vermeer

Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil de aanleg van tramlijn 19 gunnen aan Dura Vermeer Deze aannemer wordt verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe tramlijn tussen de Jaffalaan en de Van den Broekweg. Aannemer Couwenbergh is verantwoordelijk voor de sloop van de bestaande tramlijn. Tramlijn 19 rijdt naar verwachting vanaf eind 2023 door naar de nieuwe halte Schoemakerstraat.

Dinsdag 7 maart is het voornemen tot gunning gedeeld met de aannemers die deelnamen aan het aanbestedingsproces. Er volgt een wettelijke rechtsbeschermingstermijn van drie weken, waarin de verliezende aannemers bezwaar kunnen indienen tegen het voorgenomen besluit. Als er geen officiële reacties komen, wordt het project op 28 maart definitief gegund en start de voorbereiding op de uitvoering.

Nieuw ontwerp voorkomt trillingen en elektromagnetische straling

Om trillingen en elektromagnetische straling van de tramlijn te voorkomen, wordt de nieuwe trambaan op de campus beter geïsoleerd. Ook worden de bovenleidingsmasten dichter bij elkaar geplaatst. Samen met de TU Delft werkte MRDH afgelopen jaren aan nieuw systeem: een nieuw en zwaarder elektromagnetisch reductiesysteem. Dit systeem voorkomt, samen met de isolatie en kortere afstand tussen de bovenleidingsmasten, verstoring van de onderzoeksactiviteiten op de campus. Om dit nieuwe systeem aan te leggen wordt de bestaande trambaan vanaf halte TU Aula tot en met halte Berlageweg verwijderd en opnieuw aangelegd.

Planning

Het verwijderen van de bestaande tramlijn tussen de Jaffalaan en de Van den Broekweg start in de week van 24 april, net als de aanleg van de eindhalte en keervoorziening. Aansluitend vindt de bouw van de nieuwe trambaan en het aanbrengen van de bovenleiding plaats. In het najaar vindt een testperiode plaats, zodat de tram vanaf eind 2023 kan doorrijden vanaf station Delft naar de halte Schoemakerstraat.